Universitatea Nicolae Titulescu

EN

Adresa

Calea Vacaresti, Nr. 185, Sect 4. Bucuresti

Telefoane

330.90.32; 330.90.76; 330.88.64; 330.89.58; Fax: 330.86.06

Email

lexetscientia@univnt.ro

______________

ISSN 1583-039x
e-ISSN 2066-1886

CNCSIS B +

Indexata in : EBSCO-CEEAS, CEEOL, INDEX COPERNICUS, vLex, DOAJ, Hein Online

Inclusa in : BRITISH LIBRARY, INTUTE LIBRARY CATALOG GEORGE TOWN GENAMICS

Open access statement

CC License

Instructiuni de editare | Stiinte-generale

Lex ET Scientia International Journal - Administrative Science Series

I. Originalitate şi drepturi de autor
Vă rugăm să tineţi cont de faptul că înscrierile simultane nu sunt acceptate. Înscrierea unei lucrări este interpretată ca o declaraţie de certificare ca nicio altă publicaţie nu işi exercită drepturile de autor asupra niciunei părţi din lucrare şi nici nu se află sub revizuirea niciunei alte publicaţii formale. Vă rugam să urmăriţi următoarele puncte importante privind drepturile de autor :
1. Originalitatea lucrărilor. Numai lucrările ORIGINALE şi NEPUBLICATE ANTERIOR vor fi acceptate pentru publicare. După acceptarea lucrării dvs, vi se va cere să semnaţi o declaraţie prin care să garantaţi faptul că lucrarea dvs este originală şi nu a fost supusă publicării sau editării în altă parte. Toate drepturile de autor, inclusiv traducerea materialului publicat în alte limbi străine, sunt rezervate de către editor, LESIJ.  După transferarea dreptului de autor către editor, nicio parte din lucrare nu va putea fi reprodusă fără acordul scris al editorului.
2. Revizuirea lucrării. LESIJ nu va publica o lucrare care constituie versiunea ,,revizuită” a unei lucrări pe care aţi publicat-o în altă parte. În timp ce lucrarea dvs. trebuie să fie cu siguranţă bazată pe aceleaşi informaţii şi cercetări ca şi altă lucrare publicată de dvs., lucrarea pe care o înscrieţi la LESIJ trebuie să fie bazată cu alte cuvinte pe o muncă complet nouă şi originală, NU trebuie să aibă acelaşi cuprins(conţinut) sau formatare ca şi altă lucrare anterior publicată de dvs.
3. Obţinerea acordului pentru imagini deţinute sub titlul de drept de autor. Este responsabilitatea DVS. să obţineţi permisiunea scrisă în vederea includerii oricărei imagini deţinute sub titlu de drept de autor (fie că este vorba de capturi de ecran [de exemplu, o capturare a unei pagini a web site-ului unei companii, capturarea unei scene dintr-un film, joc, etc., forme, tabele, grafice] în lucrarea dvs. Deţinătorul dreptului de autor TREBUIE îşi dea acordul şi să semneze formularul LESIJ de permisiune înainte ca LESIJ să îşi dea acordul de a include imagini în lucrarea dvs. Pentru a obţine o copie a formularului de acordare a permisiunii, va rugăm să contactaţi Editorul Şef al revistei (mircea.damaschin.lesij@univnt.ro / damaschin.mircea@gmail.com).
NOTĂ IMPORTANTĂ : Din moment ce obţinerea permisiunii poate lua o perioadă semnificativă de timp, este foarte important să începeţi acest proces cât mai curând cu putinţă.
4. Taxe de acordare a permisiunii. Subsecvent punctului anterior, dacă deţinătorul dreptului de autor a unui imagini solicită o singură dată taxa de acordare a permisiunii, LESIJ va fi de acord să publice imaginea, cu condiţia ca autorul să plătească taxa. Oricum, LESIJ NU va fi de acord să publice orice altă imagine deţinută sub titlu de drept de autor pentru care se cere o taxă de permisiune pentru fiecare publicare subsecventă a imaginii.
5. Marca de utilizare. Toate mărcile utilizate în lucrarea dvs. TREBUIE să fie creditate de proprietarul lor, ori să fie acordată permisiunea scrisă de a utiliza numele său.

II. Stilul
Lucrările vor fi scrise în întregime atât în limba Engleză cât şi în limba Română; pentru autorii din străinătate, redacţia va asigura traducerea manuscriselor în limba română; trebuie să conţină minim 4000 şi maxim 12000 de cuvinte şi trebuie să îndeplinească cu exactitate instrucţiunile de mai jos.
Lucrările care nu îndeplinesc condiţiile de formatare descrise mai jos vor fi returnate autorilor şi vor fi luate în considerare pentru revizuirea finală când vor îndeplini standardele menţionate.
Lucrările trebuie să fie scrise în mod clar, concis, fără ambiguităţi.
Configurarea paginii : Marginile textului : jos – 2.5 cm; sus – 2,5 cm; dreapta – 2.5 cm; stânga – 2.5 cm; formatul paginii A4. Textul va fi scris cu o distanţa între rânduri de un singur spaţiu, aliniere ,,justify”.
Structura Lucrării şi Detalii de Formatare :
Autorii trebuie să trimită două documente cu următoarele detalii :
1. Coperta lucrării
TITLUL LUCRĂRII (centrat, bold, Times, 14, CAPS LOOK)
(SPAŢIU, TIMES, 14)
Numele şi prenumele autorului(centrat, Times, bold, 12)
Afilierea (centrat, Times, bold, 12)
2. Documentul propriu-zis
TITLUL LUCRĂRII (centrat, bold, Times, 14, CAPS LOOK)
(SPAŢIU, Times, 14)
Abstract (Times, bold, 11)
Nu mai mult de 300 de cuvinte. Abstractul va trebui să specifice cu claritate scopul lucrării şi obiectivele urmărite de autor prin studiul său. Scris în Times, 11, italic.
(Spaţiu, Times, 11)
Cuvinte cheie : 5 cuvinte cheie care să definească subiectul abordat în lucrare. Scris în Times, 11, italic.
(Dublu spaţiu, Times, 14)
Introducere (Times, bold, 14)
Introducerea va avea cel mult o pagină, oricum nu mai puţin de jumătate de pagină. Textul trebuie să evidenţieze răspunsul la 4 întrebari. (1) Ce subiect acoperă lucrarea? (2) De ce este important subiectul studiat? (3) Cum intenţionează să răspundă autorul acestui subiect? (4) Care este legătura dintre lucrare şi literatura deja specializată? Această secţiune introductivă trebuie să fie scrisă clar, şi orice confuzie în comunicarea celor patru răspunsuri poate fi cauza respingerii lucrării. (Times, 12).
(SPAŢIU, Times, 14).
Referiri la literatura de specialitate (Times, bold, 14)
Această secţiune trebuie să cuprindă referiri către literatura de specialitate, compată cu subiectul lucrării, evidenţiindu-se contribuţiile cele mai importante şi mai relevante în baza cărora autorul îşi argumentează lucrarea. În procesul de revizuire vor fi luate în considerare trimiterile către lucrările publicate în revistele internaţionale recunoscute de comunitatea  ştiinţifică. Această secţiune trebuie să sublinieze faptul că autorul este familiarizat cu nivelul de cunoştinţe din domeniul studiat, că este suficient de informat din punct de vedere ştiinţific aşa încât să poată avea o opinie pertinentă asupra chestiunilor studiate. (Times, 12).
(SPAȚIU, Times, 14).
Bază teoretică (Times, bold, 14)
Această secţiune prezintă (dacă este cazul) instrumentele teoretice utilizate : modele, formule de calcul. De asemenea, se va face referire şi asupra oricăror potenţiale date statistice, tot astfel si sursele si modul de procesare. (Times, 12).
(SPAŢIU, Times, 14).
Conţinutul lucrării (titlul depinzând de specificul subiectului abordat) (Times, bold, 14)
În această secţiune (ori în setul de secţiuni, după cum este cazul) autorul va prezenta şi susţine ideile pe care acesta intenţionează să le transmită prin intermediul lucrării.
(Times, 12).
(SPAȚIU, Times, 14).
Concluzii (Times, bold, 14)
Concluziile lucrării vor trebui să acopere trei elemente : (1) să rezume principalele rezultate; (2) asumarea implicaţiilor unor asemenea rezultate; (3) sugestii pentru viitoare cercetări. (Times, 12)
(SPAŢIU DUBLU, Times, 14).
Referinţe bibliografice (Times, bold, 12)
Referinţele vor fi scrise în concordanţă cu Chicago Manual of Style.  Autorii vor vizita http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html pentru instrucţiuni rapide. (Times, 10). Referinţele sunt obligatorii. Notele de subsol nu sunt acceptate, doar notele de final (endnotes) unde este cazul.

III. Probleme editoriale
Vă rugăm să expediaţi lucrarea Editorului, în vederea unei posibile publicări, prin e-mail, ca fişier ataşat în Microsoft Word. Conţinutul propriu-zis al e-mailului va conţine atât titlul lucrării, cât şi numele şi adresele tuturor autorilor. Lucrările trebuie trimise în limba Engleză, respectiv în limba Română. Pentru autorii străini traducerea studiilor, în măsura în care acestea sunt admise la publicare, se va realiza de către redacţia LESIJ.GSS.
Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că nici numele dvs. şi nici numele coautorilor nu vor fi incluşi in altă parte a lucrării în afară de coperta lucrării.

IV. Procesul de selecţie
Pentru a asigura calitatea superioară a materialului publicat, această revistă foloseşte un grup de experţi pentru a revizui lucrarea înscrisă. După primirea lucrării, doi specialişti sunt selectaţi din cadrul bordului redacţional al revistei. Alegerea specialistilor se va face în funcţie de aria particulară de expertiză a acestora. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că returnarea lucrării către autor(i) pentru corectare nu garantează publicarea lucrării.  Decizia finală se va baza pe comentariile celor ce se ocupă de selecţie după cea de-a doua revizuire a lucrării.

V.   Corespondenţa
Un  e-mail de confirmare referitor la primirea lucrării vă va fi prompt trimis. Procesul de selecţie va dura aproximativ 12 – 16 săptămâni, iar autorul va fi notificat cu privire la posibilitatea publicării lucrării de îndată ce procesul de selectare este complet. Întreaga corespondenţă va fi adresată primului autor dintre autorii lucrării. Este responsabilitatea primului autor de a comunica cu ceilalţi autori.
Dacă lucrarea va fi acceptată pentru publicare, va fi remisă editorului unde va fi redactată. Apoi, vă va fi trimisă o copie a lucrării pentru a fi corectată. Vi se va cere sa returnaţi lucrarea editorului înăuntrul a  48 de ore.

VI. Recenzie de carte(Opţional)
Dacă includeţi recenzia unei lucrări de specialitate constând într-un tratat, curs sau monografie, pentru o posibilă includere în revistă, vă rugăm să vă asiguraţi că îndepliniţi următoarele condiţii :
- recenziile de carte nu trebuie să depăşească 1.500 de cuvinte; recenziile trebuie evidenţieze ideile de bază (punctele tari şi punctele slabe) ale cărţii;
- recenziile trebuie să evalueze modul de abordare a subiectului tratat, relevant pentru specificul revistei; recenziile trebuie să critice şi să evalueze constructiv munca autorului şi nu doar să redea lista conţinutului capitolelor;
- modul de scriere, acurateţea, relevanţa şi necesitatea recenziei vor fi analizate;
Recenziile trebuie să includă titlul cărţii, editura, data publicării, numărul de pagini, preţul (dacă apare), şi codul ISBN. Fiecare înscriere trebuie să fie însoţită de o scurtă biografie a recenzorului.

VII.   Studii de caz (opţional)
Dacă înscrieţi un studiu de caz bazat pe jurisprudenţa naţională sau internaţională relevantă pentru specificul revistei, trebuie să puneţi la dispoziţie informaţii adecvate privitoare la tematica studiului, indicarea sursei bibliografice sau, dupa caz, a autorităţii judiciare analizate.
Toate înscrierile şi întrebările vor fi adresate către
Oana Simona Hudea, Editor LESIJ.GSS
e-mail : simona.hudea.lesij@univnt.ro
Viorel Cornescu, Editor Asociat pentru LESIJ.GSS
e-mail : viorel.cornescu.lesij@univnt.ro

NOUTATI

 1. Notificare cu privire la protectia datelor personale

  NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR

 2. Revista Romana de Dreptul Proprietatii Intelectuale

  Revista Română

 3. Herman Van Rompuy, fostul Presedinte al Consiliului European, este ales noul Presedinte al CIFE

  Suntem bucurosi sa va aducem la

 4. Deschiderea unui nou an judiciar la Curtea Europeana a Drepturilor Omului - invitat de onoare profesorul Koen Lenaerts

  La data de 26 ianuarie 2018, Curtea Europeana a Drepturilor

 5. Impresii după ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului profesor Koen LENAERTS

  Astfel cum v-am promis în știrea publicată

 6. Acordare distinctie Doctor Honoris Causa

  Universitatea “Nicolae Titulescu” este

 7. Alegerea domnului profesor Corneliu Birsan ca membru corespondent al Academiei Romane

  La început de nou an universitar, revenim cu

 8. Calendar evaluare ARACIS

  A fost stabilit calendarul vizitei de evaluare instituțională

 9. Proceedings of the International Conference CKS in Index Copernicus Journals Master List 2012

  Ne face o deosebită plăcere să vă informăm că

 10. CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ANUALĂ ÎN DOMENIUL AFACERILOR, ȘTIINȚELOR JURIDICE ȘI ECONOMICE

  5-8 MAI 2014, ATENA, GRECIA

 11. INTCESS14 CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI A ȘTIINȚELOR SOCIALE

  Website: http://www.intcess14.org/

 12. Probleme practice in aplicarea NOULUI COD DE PROCEDURA CIVILA conferinta dialog

 13. Comunicat premii Constant 2013

  In perioada 19-20 aprilie 2013 s-a

 14. Conferinte internationale - apeluri deschise 2013

  Avem plăcerea de a anunța deschiderea următoarelor

 15. Premierea rezultatelor cercetarii 2012

  Universitatea Nicolae

 16. Multumiri evaluatorilor si colaboratorilor LESIJ pentru anul 2012

  Colectivul redacțional adresează sincere mulțumiri

 17. LESIJ, indexată HeinOnline Database

  LESIJ a fost indexata în baza de date Hein

 18. Urmatorul volum LESIJ (nr. XIX, vol. 2/2012)

  LESIJ nr. XIX, vol. 2/2012,

 19. LESIJ, indexată CEEOL Database

  LESIJ a fost indexată în baza

 20. CKS-eBook 2009 indexat EBSCO-CEEAS Database

  CKS-eBook 2009,

 21. LESIJ, acreditată CNCSIS in categoria B+

  Ca urmare a metodologiei de evaluare

 22. Urmatorul volum LESIJ (nr. XVI, vol. 2/2009)

  LESIJ nr. XVI, vol. 2/2009, va avea în continutul

 23. Profesor Hans-Heinrich Jescheck, Requiescat in pace!

  Cu deosebit regret, vă comunicăm

 24. LESIJ, indexată EBSCO-CEEAS

  LESIJ a fost indexată în baza

 25. Conferinţa CNCSIS 11, Timişoara, 7-9 mai 2009

  Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din

 26. Congresul Internaţional de Drept Penal, Istambul, 20-27.09.2009, ediţia a XVIII-a

  În perioada 20-27 septembrie 2009, în organizarea

 27. Conferinta regională a Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal, Budapesta, 30.04-2.05.2009

  În perioada 30 aprilie-2 mai 2009 se va desfăşura

 28. Schimbări ale colectivului redacţional

  Ca urmare a Hotărârii Senatului